Realitní slovník: R - S

Kateřina Halamová, 26. October 2016 Kategorie: Realitní slovník

Praktický nástroj pro všechny, kteří někdy tápou ve výrazech ze světa realit a hypoték. V našem seriálu postupně osvětlíme nejdůležitější pojmy, se kterými se můžete v průběhu prodeje či koupě nemovitosti setkat.

R

Realitní makléř – osoba, která vyhledává nemovitosti, jedná s majiteli i potenciálními zájemci o koupi nebo pronájmu o konkrétních podmínkách a napomáhá při uzavírání smluv
Refinancování – splacení původního úvěru u stávající banky úvěrem jiným a pokračování ve splácení, často se používá u hypotéčních úvěrů při skončení fixačního období
Registry dlužníků – jedná se o různé systémy, které shromažďují informace o dlužnících a insolvencích
Rekonstrukce – přestavba nebo návrat ke staršímu nedochovanému stavu nemovitosti
Rekreační objekt – stavba, která neslouží k trvalému pobytu, ale k rekreaci, např. chata, chalupa, penzion nebo hotel
Renovace – soubor činností, kterými se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc uvede do původního stavu
Reverzní aukceaukce, při které více prodávajících nabízí pouze jednomu kupujícímu, který si vybere nejvýhodnější nabídku
Rezervační smlouva – smluvní instrument při procesu převodu nemovitosti mezi kupujícím a prodávajícím, zajišťuje rezervaci dané nemovitosti kupujícímu a definuje dobu, během které ji nemůže prodávající nabízet někomu jinému 
Rodinný dům – stavba, která odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví
Roubený dům (roubenka) – dřevěná stavba z vodorovně kladených kmenů, typické pro české hory
RPSN (roční procentní sazba nákladů) - udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru
Ručení – závazek ručitele, že na sebe vezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní dlužník
Řadový dům – způsob výstavby, kdy na sebe jednotlivé domy navazují a sdílejí nosné zdi

S

Smlouva o smlouvě budoucí – písemný závazek uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech
Smluvní pokuta – částka ujednaná ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních podmínek
Solvence – platební schopnost dostát svým závazkům
Společné jmění manželů (SJM) – souhrn majetku a závazků, které mezi manžely vzniknou v době trvání manželství.
Společné prostory domu - jedná se o prostory domu, které jsou určeny pro společné užívání. Zejména se jedná o základy, střechu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchod, schodiště, chodby domu, prádelnu, sušárnu, kočárkárnu, kotelnu, komíny, výměníky a rozvody tepla, vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky. Dále také výtahy, hromosvody, společné antény a příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) - je označení, které týkající se správy budov, rozdělených na právně samostatné části (jednotky).
Spoluvlastnictví – vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci zároveň
Stavba – dle stavebního zákona se za stavbu považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání
Stavební povolení - je vydáváno stavebním úřadem jako výsledek stavebního řízení, obsahuje závazné podmínky realizace a užívání stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení
Stavební úřad - je pověřený obecní úřad, který na základě stavebního zákona může ve stavebním řízení udělovat a rozhodovat o vydání stavebního povolení. 

Zdroje: cs.wikipedia.org, naopveda.seznam.cz, www.prace.cz, finance.idnes.cz, business.centre.cz

← Zpět do kategorie Realitní slovník

Nejnovější developerské projekty