Realitní slovník: V - Z

Kateřina Halamová, 19. January 2017 Kategorie: Realitní slovník

Praktický nástroj pro všechny, kteří někdy tápou ve výrazech ze světa realit a hypoték. V našem seriálu postupně osvětlíme nejdůležitější pojmy, se kterými se můžete v průběhu prodeje či koupě nemovitosti setkat.

V

Věcné břemeno – dle zákona omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat; v praxi se jedná například o cestu vedoucí přes pozemek, právo na svod dešťové vody nebo umožnění dožití
Věřitel - subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi; věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli
Vinkulace – v souvislosti s pojištěním nemovitosti znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě (např. bance, u které je zřízena hypotéka)
Vícegenerační dům – dům s více bytovými jednotkami, které jsou samostatné
Vlastník nemovitosti – fyzická (občan) nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost a může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí, mezi jeho práva patří držet nemovitost, užívat ji a mít z užívání požitky
Výpis z katastru nemovitostí – jedná se o veřejnou listinu, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku jeho vyhotovení, je označen číslem listu vlastnictví a musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku

Z

Zastavěná plocha – dle stavebního zákona se jedná o součet všech zastavených ploch jednotlivých staveb na pozemku
Zástavní hodnota nemovitosti  hodnota nemovitosti stanovená hypoteční bankou jako cena obvyklá.
Zástavní právo - slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn
Znalecký posudek - odborné posouzení věci soudním znalcem, náležitosti posudku jsou dány legislativou či požadavky soudu; využívá se zejména v trestním řízení, v občanskoprávním řízení nebo v obchodních vztazích
Zůstavitel - zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který se v rámci dědického řízení dědí
Žádost o stavební povolení – dokument, který se podává u příslušného stavebního úřadu a kterým se zahajuje stavební řízení
Žadatel o úvěr - zletilá osoba, která je oprávněná k právním úkonům, může se jednat o jednotlivce i o více osob najednou, přesné podmínky na žadatele se liší podle společnosti, která úvěr poskytuje 

Zdroje: wikipedia.org, napoveda.seznam.cz, www.katastr.net, www.znalecky.cz, www.penize.cz www.vyznam-slova.com, www.pujcka.co

← Zpět do kategorie Realitní slovník

Nejnovější developerské projekty