Jak vystěhovat neplatícího nájemníka

David Makovský, 14. April 2016 Kategorie: Investiční byty

Plánujete-li si pořídit investiční byt, je dobré si správně vybrat nájemníky. Protože je ale lidský faktor nepředvídatelný, může se vám jako pronajímateli snadno stát, že od některého nájemníka nedostanete zaplaceno. Některým problémům se lze vyhnout, jiné je potřeba řešit smluvně. Když už nastane situace, že musíme nájemníka vystěhovat, pomůže nám nový občanský zákoník.

Výnos z investičního bytu je závislý na poměru mezi výší nájmu a kupní cenou. Problém tedy představuje každý měsíc, kdy byt není nájemníky obsazen nebo když neplatí nájem. Úspěch by měl zaručit opatrný výběr nájemníků, ale i to se nemusí podařit. Důležitým krokem je i sepsání správné nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku. 

Zatímco dříve mohlo vystěhování neplatících nájemníků trvat až půl roku a byl potřeba souhlas soudu, nyní je tato doba zkrácena na tři měsíce, při kterých není zaplacen nájem, a poté je možno vykázat nájemníka z bytu s okamžitou platností. Tříměsíční lhůta pro vystěhování běží také po hrubém porušení nájemní smlouvy, nebo pokud byt potřebujete pro vlastní účely

Nový občasný zákoník také umožňuje vypovědět nájem bez výpovědní doby, a to v případě porušení povinností závažným způsobem. V tomto případě musí nájemce byt odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Toto můžeme uplatnit například při úmyslném způsobení závažné škody na bytě, při obtěžování pronajímatele nebo sousedů nebo při využívání bytu pro jiné účely, než je uvedeno v nájemní smlouvě. 

Pokud se dopustí nájemník některého z výše uvedených přestupků a vy se ho rozhodnete vystěhovat, musíte výpověď doručit náležitým způsobem. Zpráva musí být písemná, musí obsahovat výpovědní důvod a také poučení nájemce o jeho právu vznést námitky a navrhnou přezkoumání soudem. Musíte také nájemce vyzvat, aby v přiměřené době odstranil způsobené problémy. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následující poté, co výpověď došla druhé straně.

Zdroje: www.realitnikomora.cz, www.home-institute.cz, bydleni.idnes.cz

← Zpět do kategorie Investiční byty

Nejnovější developerské projekty